skip to Main Content

 

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1. Definities.. 3
AFDELING A. ALGEMEEN.. 3
Artikel 2. Toepasselijkheid.. 3
Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming van de opdracht. 3
Artikel 4. Uitvoering van de opdracht.. 4
Artikel 4.1 Algemeen.. 4
Artikel 4.2  Aanvang van de opdracht. 5
Artikel 4.3  Voorwaarden op locatie. 5
Artikel 4.4 Veiligheid op locatie. 6
Artikel 4.5 Omgang product(en). 6
Artikel 4.6  Ter beschikking gestelde zaken. 7
Artikel 4.7 Overige verplichtingen van de opdrachtgever. 7
Artikel 5.  Wijziging/ Annuleringen van de opdracht. 8
Artikel 6.  (tussentijdse) opschorting of beëindiging van de opdracht. 8
Artikel 7. Tarief en tariefwijzigingen.. 9
Artikel 8.  Facturatie.. 9
Artikel 9.  Betalingen.. 9
Artikel 10. Klachten.. 10
Artikel 11. Overmacht. 10
Artikel 12. Aansprakelijkheid.. 11
Artikel 13. (Intellectuele) eigendomsrechten.. 11
Artikel 14. Geheimhouding en privacy.. 12
Artikel 15. Gebruik materialen voor marketingdoeleinden.. 12
Artikel 16. Toepasselijk recht. 12
AFDELING B. AANVULLENDE VOORWAARDEN VERKOOP PRODUCT(EN). 13
Artikel 17. Toepasselijkheid afdeling B.. 13
Artikel 17.1 Herroeping.. 13
Artikel 17.2 Levering en/ of montage. 13
Artikel 17.3 Eigendomsvoorbehoud, pandrecht en retentierecht product(en) 15
Artikel 17.4 Garantie. 15
Artikel 17.5 Reclames. 16
Artikel 18. Slotbepalingen.. 17

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna opgenomen definities gehanteerd. Deze kunnen afhankelijk van de context zowel in het enkelvoud als het meervoud worden gebruikt.

 • SSIXX: SSIXX B.V. (KvK 71316132), gevestigd te Zaandam, gebruiker van deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op alle door SSIXX aangeboden diensten/ product(en).
  • De opdrachtgever: De wederpartij die diensten/ een product(en) afneemt van
  • Partijen: Opdrachtgever en
  • Product(en): Door SSIXX geleverde (op maat gemaakte) goederen, objecten, constructies, emballage, materialen en elke andere zaak van stoffelijke aard.
  • Diensten: Door SSIXX geleverde werkzaamheden c.q. prestaties ten behoeve van het leveren/ uitvoeren van de opdracht.
  • Aanbiedingen: Elke schriftelijke niet-bindende aanbieding van SSIXX aan de opdrachtgever middels een offerte of anderszins met betrekking tot het leveren/ uitvoeren van een product(en) en/of dienst(en) door SSIXX.
  • Opdracht: De overeenkomst die tot stand komt tussen partijen voor het leveren van een (gehuurde) product(en) en diensten of een combinatie daarvan door SSIXX aan de opdrachtgever.
  • Tarief: Het door de opdrachtgever aan SSIXX verschuldigde honorarium exclusief BTW, exclusief transport, exclusief verpakkingsmaterialen, reis-en verblijfskosten en overige kosten.
  • Pre-fabricage: De inkoop van materialen en/ of diensten en/ of alle werkzaamheden die SSIXX moet treffen ter voorbereiding van de tussen partijen gesloten opdracht.
  • Gehuurde: Product(en) of gedeelte daarvan die tijdelijk in gebruik wordt gegeven door SSIXX aan de opdrachtgever voor een tussen Partijen overeengekomen (huur) periode.
  • Verkoop: Het leveren van een product(en) door SSIXX aan opdrachtgever tegen betaling, waarbij het product(en) na levering eigendom wordt van de opdrachtgever, onder voorwaarden zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten verkoopopdracht en/ of deze algemene voorwaarden.
  • Leveren/ uitvoeren: Het totaal of een gedeelte van de krachtens koop dan wel huur of Leasing geleverde producten, Diensten of een combinatie daarvan, waarop de opdracht betrekking heeft.

 

AFDELING A.
ALGEMEEN

 

 Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en elke opdracht tussen SSIXX en de opdrachtgever.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Voor zover de bepalingen van deze algemene voorwaarden strijdig zijn met (schriftelijk) overeengekomen bepalingen van een tussen partijen gesloten opdracht prevaleren de bepalingen zoals opgenomen in de overeengekomen opdracht.
 5. In afdeling B, artikel 17, zijn bepalingen opgenomen die specifiek van toepassing zijn bij verkoop van product(en) door SSIXX aan de opdrachtgever.

 Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming van de opdracht

 1. Alle aanbiedingen van SSIXX zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Aanbiedingen van SSIXX zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij, naar beste weten, alle daarvoor benodigde essentiële informatie heeft
 3. De inhoud van alle (offerte)documenten, zoals beschrijvingen, specificaties en tekeningen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend. Alsmede gegevens betreffende aanbiedingen zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., alsmede gegevens in brochures, afbeeldingen e.d. door SSIXX bij de offerte verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
 4. Aanbiedingen worden op naam geboden en kunnen derhalve niet overgedragen worden aan derden, alsmede aan gelieerde ondernemingen van de opdrachtgever.
 5. Aanbiedingen van SSIXX zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders
 6. De opdracht komt tot stand op het moment dat deze schriftelijk is vastgelegd en door partijen is ondertekend, dan wel de afspraken door SSIXX schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd en door de opdrachtgever zijn De opdracht komt evenals tot stand indien de essentialia daarvan zijn vastgelegd via digitale communicatie op zodanige wijze dat daaruit de instemming van beide partijen blijkt.
 7. Bij gebreke van schriftelijke vastlegging als in lid 6 bepaald, komt een opdracht eveneens tot stand indien SSSIXX met de opdracht is begonnen, terwijl de opdrachtgever hiervan op de hoogte is en niet terstond bezwaar heeft gemaakt. Alsdan is de aanbieding of offerte van SSIXX bepalend voor de inhoud van de opdracht.
 8. Vanuit SSIXX kan een opdracht enkel aangegaan worden door een daartoe bevoegde medewerker(s).
 9. Indien een opdracht wordt gesloten tussen SSIXX en twee of meer opdrachtgevers, zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft SSIXX tegenover ieder van hen recht op nakoming van de verplichtingen op grond van de gehele opdracht.
 10. De rechten en plichten van de opdrachtgever van een tussen partijen gesloten opdracht kunnen niet overgedragen worden aan derden, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 11. Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, met inachtneming van de billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door of namens wie deze zijn opgesteld. Dit laat onverlet de verplichting van partijen om elkaar te waarschuwen in geval van klaarblijkelijke
 12. SSIXX kan in opdracht van de opdrachtgever, buiten een eventueel tussen partijen gesloten opdracht, adviezen uitbrengen over; ontwerpen, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging opstellen. De inhoud een advies is niet bindend en slechts adviserend van aard. De opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. De door SSIXX verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als een bindend advies. De opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het advies van SSIXX. SSIXX is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

Artikel 4.1 – Algemeen

 1. SSIXX zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen
 2. SSIXX is enkel gehouden instructies/ aanwijzingen van de opdrachtgever in acht te nemen welke betrekking hebben op de overeengekomen opdracht.
 3. Voor zover de overeengekomen opdracht het leveren van een bepaald eindresultaat binnen een bepaalde termijn inhoudt, zal SSIXX zich inspannen de opdracht uit te voeren binnen de overeengekomen planning, dan wel bij het ontbreken van een planning binnen een redelijke termijn. Afwijkingen ten opzichte van de planning dienen tijdig door SSIXX te worden gerapporteerd aan de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SSIXX aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het leveren/ uitvoeren van de opdracht, tijdig ter beschikking te stellen aan
 5. Indien het leveren/ uitvoeren van de opdracht wordt vertraagd doordat de opdrachtgever zijn verplichting niet nakomt dan wel de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever en is SSIXX bevoegd, indien en zover van toepassing, het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 6. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SSIXX het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek (BW) wordt, voor zover relevant en van toepassing, uitdrukkelijk uitgesloten.

 Artikel 4.2 – Aanvang van de opdracht

 1. De opdracht vangt aan op het tussen partijen overeengekomen tijdstip, dan wel bij aankomst van het (gehuurde) product(en) op door opdrachtgever aangewezen locatie.
 2. Overschrijding van de (streef)termijn van een tussen partijen overeengekomen aanvangstijdstip verplicht SSIXX niet tot het betalen van enige vergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te ontbinden en/of zijn verplichtingen op te schorten.
 3. Indien SSIXX niet zelf het product(en) vervoert, maar hiervoor op verzoek van de opdrachtgever een transporteur inschakelt dan is het vervoer voor risico van de opdrachtgever en worden de daaraan verbonden kosten doorberekend aan de opdrachtgever, mits tussen partijen anders is overeengekomen.

Artikel 4.3 – Voorwaarden op locatie

 1. De opdrachtgever zal tijdens het leveren/ uitvoeren van de opdracht door SSIXX aanwezig zijn op de locatie.
 2. SSIXX zal de (gehuurde) product(en) en/ of Diensten leveren/ uitvoeren, op de door de opdrachtgever opgegeven locatie.
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van de locatie, voor alle transportmiddelen van SSIXX en/ of door haar ingeschakelde derden. Deze locatie moet óf direct bereikbaar zijn voor het transport voertuig(en) óf het laad- of lospunt moet zich op een afstand van maximaal 10 meter zonder obstakels bevinden op de begane grond. Voor het leveren op een andere locatie dan hiervoor is vermeld, wordt een toeslag in rekening gebracht, mits tussen partijen anders is overeengekomen.
 4. De opdrachtgever draagt zorg voor kosteloos en voldoende ruime en veilige parkeergelegenheid op de
  locatie voor de voertuigen van SSIXX of van door SSIXX ingehuurde derden. Mogelijke parkeerboetes, kosten of schade die voor SSIXX-voorvloeien uit een gebrek aan de onder lid 3 van dit artikel genoemde voorzieningen zullen direct aan de opdrachtgever worden doorgerekend.
 5. De opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat SSIXX bij het leveren/ uitvoeren van de opdracht niet wordt gehinderd door derden, zoals publiek, geparkeerde auto’s of andere obstakels. De locatie zal worden afgezet door hekken of rood witte linten om SSIXX ongestoord en veilig te kunnen laten werken.
 6. Indien de opdrachtgever het leveren van bepaalde materialen en/ of het uitvoeren van bepaalde onderdelen van de opdracht aan zichzelf heeft voorbehouden, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de tijdige levering of niet tijdige uitvoering daarvan.
 7. Indien de aanvang of de voortgang van de opdracht wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor SSIXX voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 8. Indien de werkzaamheden conform de tussen partijen gesloten opdracht vertraging oploopt doordat de opdrachtgever de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent, dan wel dat een ander beletsel van zijn zijde opkomt is de opdrachtgever een bedrag van 70,00 euro (zegge: zeventig euro) exclusief btw per uur per aanwezig personeelslid van SSIXX verschuldigd, tenzij de oorzaak van de verhindering de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden toegerekend.
 9. De inrichting van de locatie, in het bijzonder de plaats waar de opdracht moet worden geleverd/ uitgevoerd, evenals benodigde voorzieningen zoals elektriciteit, licht, verwarming, gas, perslucht en water dienen voorradig en volledig uitgerust te zijn zodat SSIXX de opdracht kan leveren/ uitvoeren zonder hiervoor bijzondere voorzieningen te treffen. De kosten voor de benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 10. De opdrachtgever onderzoekt of en staat ervoor in dat het (gehuurde) product(en) op de locatie, die partijen zijn overeengekomen voor het leveren/ uitvoeren van de opdracht, veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan staan.
 11. De opdrachtgever dient SSIXX tijdig te attenderen op aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Bij gebreke hiervan zal SSIXX nimmer aansprakelijk zijn voor schade aan kabels, leidingen, buizen en andere werken op of in de grond. Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van het (gehuurde) product(en) op de door de opdrachtgever aangewezen locatie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 12. De opdrachtgever garandeert SSIXX dat de ondergrond waarop het (gehuurde) product(en) opgeleverd wordt, dan wel wordt aan- en afgevoerd, voldoende draagkracht heeft.
 13. De opdrachtgever vrijwaart SSIXX voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de schade toegebracht aan de ondergrond alsmede de verharding, bestrating en in de ondergrond aanwezige voorzieningen, voor zover deze schade voortvloeit uit het leveren/ uitvoeren van de werkzaamheden conform de tussen partijen gesloten opdracht.
 14. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van algemene voorzieningen (toiletten, was-, kleed- en schaftruimte) ten behoeve van het personeel van SSIXX of ten behoeve van door SSIXX ingeschakelde derden, gedurende de periode dat zij op het door de opdrachtgever aangewezen locatie aanwezig zijn.
 15. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een veilige en goede opslag voor het (gehuurde) product(en) van SSIXX. Indien de opdrachtgever niet over dergelijke opslagmogelijkheden beschikt, dient hij dit op voorhand schriftelijk te melden bij SSIXX. Bij gebreke hiervan heeft SSIXX het recht om de extra door haar te maken kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen dan wel de opdracht op te schorten totdat opdrachtgever alsnog gezorgd heeft voor een dergelijke opslag.

 Artikel 4.4 – Veiligheid op locatie

 1. De opdrachtgever is verplicht SSIXX direct in te lichten over alle omstandigheden die conform Arbowetgeving invloed kunnen hebben op de gezondheid en veiligheid van personen op locatie(s) waar SSIXX ten behoeve van de opdrachtgever zijn diensten en/ of product(en) levert/ uitvoert.
 2. De opdrachtgever zal in overleg met SSIXX de nodige maatregelen nemen om de constructies en/ of producten “out of service” te brengen als er windsnelheden boven de 17 meter per seconde worden
 3. De opdrachtgever zal te allen tijde overgaan tot ontruiming van de (gehuurde) constructies/ product(en)], dan wel van de nabijheid van (gehuurde) constructies/ product(en), indien er windsnelheden boven de 28 meter per seconde worden verwacht en/of als er sprake is van elektrocutie gevaar door
 4. Indien de opdrachtgever bij de hiervoor bedoelde weersomstandigheden verzuimt het (gehuurde) constructies/ product(en) direct en terstond van alle personen te ontruimen, vrijwaart de opdrachtgever SSIXX voor alle aanspraken die direct dan wel indirect veroorzaakt zijn door de hiervoor genoemde weersomstandigheden.
 5. De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste aarding van het (gehuurde) product(en) tegen blikseminslag en dergelijke.
 6. Indien er situaties ontstaan waarbij de veiligheid van medewerkers van SSIXX naar haar oordeel in gevaar komt, behoudt SSIXX zich het recht voor het leveren/ uitvoeren van het (gehuurde) product(en) en/ of diensten te staken en gestaakt te houden totdat naar haar oordeel de situatie weer veilig is.
 7. Bij ongevallen dient de opdrachtgever onmiddellijk SSIXX in kennis te stellen per telefoon en e-mail; via +31 (0) 75 201 31 66 en info@ssixx.com.

 Artikel 4.5 – Omgang product(en)

 1. De opdrachtgever zal ter vermijding van (letstel)schade en/of ter voorkoming van beschadiging van het (gehuurde) product(en) van SSIXX, de opdrachtgever en/of van derden en zal tevens het (gehuurde) product(en), zowel in als buiten gebruik, met de nodige zorgvuldigheid en met inachtneming van de door SSIXX of een van diens ondergeschikten verstrekte instructies gebruiken c.q. behandelen zonder het (gehuurde) product(en) voor doeleinden te gebruiken waarvoor het niet bestemd is. De opdrachtgever vrijwaart SSIXX voor enige aansprakelijk voor onjuist gebruik van door SSIXX aan de opdrachtgever geleverde (gehuurde) product(en).
 2. Het is de opdrachtgever, en/of de door hem ingehuurde derden niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in/ aan het (gehuurde) product(en). Indien dit toch gebeurt, aanvaardt SSIXX geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schade.
 3. Het is de opdrachtgever, en/of de door hem ingehuurde derden, ten strengste verboden te zagen in, te boren in, of verf, iets dergelijks of iets anders aan te brengen op het (gehuurde) product(en). Alle kosten van herstel of vervanging komen voor rekening van de
 4. Ten aanzien van een gehuurde product en/ of materialen is de opdrachtgever op grond van artikel 7:218 BW tijdens de huurperiode aansprakelijk voor schade aan het gehuurde die ontstaat door een door hem toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeengekomen opdracht.
 5. Indien schade zou ontstaan aan de eigendommen van SSIXX en/ of de door SSIXX aan de opdrachtgever geleverde (gehuurde) product(en) door activiteiten/ handelingen tijdens een evenement (bijv. vuurwerkshows/ vuurspuwers etc.) of anderszins, zijn de kosten van vervanging of herstel voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door SSIXX aan de opdrachtgever opgeleverde (gehuurde) product(en) en/ of eigendommen van SSIXX aan derden in gebruik te geven, onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SSIXX.
 7. De opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat SSIXX op de schriftelijk overeengekomen einddatum het (gehuurde) product(en) schoon, leeg en onbeschadigd terugkrijgt. Voorgenoemde datum is een fatale datum.
 8. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het (gehuurde) product(en), of een onderdeel daarvan, gedurende de duur van de opdracht is de opdrachtgever aansprakelijk voor vervangingskosten onverminderd het recht van SSIXX tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting.
 9. Bij schade van welke aard dan ook aan een (gehuurde) product(en) of eigendommen van SSIXX dient de opdrachtgever SSIXX onmiddellijk in kennis te stellen per telefoon en per e-mail via +31 (0)75 201 31 66 en info@ssixx.com.

 Artikel 4.6 – Ter beschikking gestelde zaken

 1. Alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gereedschappen, zaken en overige materialen die worden gebruikt door SSIXX, zijn voor risico van de opdrachtgever.
 2. Indien en voor zover SSIXX bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik maakt van zaken die door de opdrachtgever aan SSIXX ter beschikking zijn gesteld, welke zaken eigendom zijn van de opdrachtgever of door derden aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld al dan niet op basis van een huurovereenkomst, dan is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om er voor zorg te dragen dat deze zaken afdoende verzekerd zijn. Voor schade aan deze zaken, in geval sprake is van een voertuig tevens schade veroorzaakt door gebruik van deze zaken, is SSIXX niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet. De opdrachtgever zal SSIXX voor aanspraken van derden in dit verband vrijwaren. Indien de opdrachtgever met betrekking tot deze zaken een verzekering heeft afgesloten met een eigen risico, dan kan hij dit eigen risico niet verhalen op De opdrachtgever vrijwaart SSIXX voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) voor schade door medewerker(s) direct of indirect – ter zake van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken.
 3. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit Op verzoek van SSIXX verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 4.7 – Overige verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om het (gehuurde) product(en) en alle overige van SSIXX achtergebleven goederen, zaken en gereedschappen (waaronder begrepen trailers, opleggers, heftrucks en emballage) te bewaren en te bewaken zoals het een goed huisvader betaamt. Het is te allen tijde en ten strengste verboden om van achtergebleven materieel en/ of enig ander eigendommen van SSIXX gebruik te maken tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de juiste vergunningen, toestemmingen en ontheffingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht door SSIXX. Indien SSIXX bij uitzondering toch zorgdraagt voor de aanvraag van een vergunning, toestemming of ontheffing, dan geschiedt dit geheel voor rekening en op risico van de opdrachtgever.
 3. Indien door een keurende instantie een product(en), bouwwerk en/of het gebruik ervan niet wordt toegelaten, blijft de overeengekomen opdracht van kracht en dienen alle uit de opdracht voortvloeiende betalingsverplichtingen te worden voldaan.
 4. De kosten voor aanpassingswerken aan een door SSIXX geleverd product(en), voortvloeiende uit beslissingen van keurende instanties zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever is verplicht om, gedurende de periode gelegen tussen de aanvang van de opdracht en de einddatum van de opdracht, voor het door opdrachtgever van SSIXX (gehuurde) product(en) een adequate evenementenverzekering af te sluiten en op deze verzekering in voorkomend geval daadwerkelijk een beroep te doen. Deze verzekering dient in ieder geval adequate dekking te verlenen voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, diens personeel en de door hem ingeschakelde vrijwilligers of hulppersonen, voor schade aan of verlies van het van SSIXX (gehuurde) product(en), voor ongevallen, letsel en/of overlijden van personen en storm- en brandschade.
 6. De opdrachtgever dient op eerste verzoek een afschrift van de in lid 5 van dit artikel genoemde verzekering aan SSIXX te bezorgen.

Indien de opdrachtgever verzuimt om de in lid 6 genoemde verzekering af te sluiten, kan SSIXX door de opdrachtgever geen enkele vorm van aansprakelijkheid ten laste worden gelegd, vrijwaart de opdrachtgever SSIXX tegen alle mogelijke aanspraken van derden en/of heeft SSIXX het recht (maar niet de plicht) om, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding van schade of kosten aan opdrachtgever, het leveren/ uitvoeren van haar product(en) en/ of diensten op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog ten genoegen van SSIXX een adequate evenementenverzekering heeft afgesloten en een afschrift daarvan aan SSIXX bezorgd heeft.

Artikel 5 Wijziging/ Annuleringen van de opdracht

 1. Indien een overeenkomst tot stand is gekomen, dan kan een opdracht enkel met instemming van partijen worden gewijzigd.
 2. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende diensten worden uitgebreid. Meerwerk zal door SSIXX in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere opdracht tot stand is gekomen.
 3. Indien de opdrachtgever aan SSIXX verzoekt om de opdracht in omvang te verminderen of deze zelfs geheel te annuleren, dan zal SSIXX hiermee instemmen onder de voorwaarden zoals in dit artikel is
 4. Annulering van een opdracht door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien dit schriftelijk geschied voor het begin van de pre-fabricage werkzaamheden. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle eventueel gemaakte pre-fabricage kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. De opdrachtgever heeft het recht de opdracht (gedeeltelijk) schriftelijk op te zeggen dan wel de opdracht schriftelijk te annuleren met inachtneming van de volgende termijnen en onder gehoudenheid van de opdrachtgever om de volgende bedragen aan SSIXX te voldoen. Bij opzegging/annulering:
  1. Tot en met 120 dagen voor uitvoeringsdatum: 40% van het overeengekomen Tarief.
  2. Tot en met de 31ste dag voor uitvoeringsdatum: 60% van het overeengekomen Tarief.
  3. Minder dan 31 dagen doch meer dan 7 dagen voor uitvoeringsdatum: 70% van het overeengekomen tarief.
  4. Binnen 7 dagen voor uitvoeringsdatum: 100% van het overeengekomen tarief.

Artikel 6 (tussentijdse) opschorting of beëindiging van de opdracht

 1. In de volgende gevallen heeft SSIXX het recht om het leveren/ uitvoeren van de opdracht ofwel op te schorten ofwel de opdracht met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van SSIXX tot enige vergoeding van schade of kosten en onverminderd de verder aan SSIXX toekomende rechten:
  1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de tussen partijen gesloten opdracht of uit daarmee samenhangende overeenkomsten;
  2. Indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen;
  3. In geval van faillissement of surseance van betaling of een verzoek of aanvraag daartoe;
  4. In geval van stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever;
  5. In het geval dat er beslag op de vermogensbestanddelen van de opdrachtgever gelegd wordt en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven.
 2. Het eindigen van de opdracht, om welke reden dan ook, ontslaat de opdrachtgever niet van de lopende (betalings)verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten opdracht.
 3. Bij beëindiging worden te allen tijde alle eventueel door SSIXX gemaakte pre-fabricage kosten ten behoeve van de opdracht bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt SSIXX zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding ontstane kosten.
 5. Na beëindiging van de opdracht blijven de bepalingen die vanuit hun aard nawerking hebben, hun geldigheid behouden.

Artikel 7. Tarief en tariefwijzigingen

 1. Het tarief is altijd exclusief BTW, exclusief transport, exclusief verpakkingsmaterialen, reis-en verblijfskosten en eventuele export gerelateerde documentatie en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. In de volgende situaties heeft SSIXX het recht om het overeengekomen tarief alsnog aan te passen:
  1. Indien de feitelijke omstandigheden voor het leveren/ uitvoeren van de opdracht in aanzienlijke mate afwijken van de omstandigheden die het uitgangspunt vormde bij de vaststelling van het tarief voor de overeengekomen opdracht.
  2. Er noodzakelijkerwijs, naar oordeel van SSIXX, door/ namens SSIXX meer of minder werk is verricht.
  3. SSIXX het product(en) en bijbehorende hulpmiddelen niet (veilig) op locatie achter kan laten.
  4. SSIXX kosten moet maken voor het verblijf en catering van haar personeel.
  5. Prijsstijgingen na dagtekening van de aanbieding, van de grondstoffen welke gebruikt dienen te worden voor de opdracht.
 3. Bij een meerdaagse opdracht dient door de opdrachtgever te worden voorzien in maaltijden en logies. Bij een eendaagse opdracht dient door de opdrachtgever te worden voorzien in maaltijden en indien nodig ter beoordeling van SSIXX, mits schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Kortingen worden gegeven onder voorbehoud van volledige en tijdige nakoming van de op grond van de opdracht overeengekomen verplichtingen door de

Artikel 8. Facturatie

 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van verantwoording en voorts op basis van hetgeen in de opdracht, bij overeenkomst of in deze algemenee voorwaarden is
 2. Het door de opdrachtgever aan SSIXX verschuldigde tarief wordt berekend op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft.
 3. Indien SSIXX een opdracht in delen levert, is SSIXX gerechtigd om deze deellevering(en) te factureren.
 4. Facturen worden door SSIXX digitaal aan de opdrachtgever

Artikel 9. Betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling bij aanvang van de start van de pre-fabricage van de tussen partijen gesloten opdracht plaats te vinden. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt SSIXX telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan SSIXX verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk
 2. Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden in Nederlandse valuta uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum tenzij schriftelijk anders
 3. Indien en zover van toepassing, zijn wisselkoers-, transactie-, en douanekosten voor rekening van de opdrachtgever.
 4. SSIXX heeft het recht om voor de nakoming van betalingsverplichtingen (aanvullende) zekerheid te eisen, alsmede om de nakoming van de opdracht op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar genoegen van SSIXX is voldaan.
 5. Indien de opdrachtgever de factuur of een deel van de factuur niet, niet volledig of niet tijdig betaalt of niet, niet tijdig of niet volledig naar genoegen van SSIXX zekerheid stelt zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, dan heeft SSIXX het recht om haar verbintenissen op te schorten of de opdracht of enig ander overeenkomst buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder jegens opdrachtgever tot vergoeding van schade of kosten gehouden te zijn en met behoud van het recht van SSIXX op schadevergoeding.
 6. Uitsluitend betalingen aan SSIXX of aan een door SSIXX schriftelijk aangewezen derde werken Betalingen aan derden of het verstrekken van voorschotten aan derden zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 7. Het is aan de opdrachtgever niet toegestaan de betalingsverplichting op te schorten of verrekening toe te passen.
 8. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan SSIXX te melden. Na deze periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 9. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd van 5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt. Bovendien wordt elke op de vervaldag onbetaald gebleven factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125,00 euro (zegge: honderd vijfentwintig euro) excl. btw per
 10. De buitengerechtelijke (incasso)kosten, de kosten van juridische bijstand van SSIXX en de door SSIXX gemaakte proceskosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.
 11. In aanvulling op lid 10 geldt dat de opdrachtgever zijnde een consument (Artikel7:5 BW) niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, deze, nadat hij door SSIXX is gewezen op de te late betaling en SSIXX de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, SSIXX gerechtigd is in overeenstemming met artikel 6:119 en 120 lid 1BW over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en, indien en zover van toepassing, de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten met betrekking tot het leveren/ uitvoeren van de opdracht door SSIXX en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk aan SSIXX kenbaar te worden gemaakt binnen 7 dagen na het verrichten van de werkzaamheden dan wel binnen 30 dagen na het ontdekken van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet Indien de klacht niet tijdig kenbaar wordt gemaakt, vervallen alle rechten van de opdrachtgever in verband met die klacht.

Artikel 11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SSIXX geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten opdracht geheel of gedeeltelijk na te komen.
 2. Ingeval van overmacht is SSIXX van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de opdrachtgever.
 3. Als geval van overmacht wordt onder meer (maar niet uitsluitend) beschouwd:
  1. Uitval van werknemers van SSIXX en door haar voor de uitvoering van de prestatie ingeschakelde derden;
  2. Onvoorziene maatregelen getroffen door de overheid, zoals i.v.m. pandemieën;
  3. Verkeersbelemmeringen, ongelukken met een transportmiddel van SSIXX of van door haar ingeschakelde derden;
  4. Onvoorziene technische gebreken;
  5. Tekortkomingen in het nakomen van afspraken door leveranciers van SSIXX;
  6. Terrorisme en natuurrampen;
  7. Diefstal van materialen die nodig zijn voor het leveren/ uitvoeren van de opdracht;
  8. Weersomstandigheden waaronder windkracht;
  9. Een zekere helling van de locatie waardoor het onveilig of gevaarlijk wordt om tot levering van de product(en) of uitvoering van de diensten over te gaan.
 4. Ingeval van overmacht heeft SSIXX voor de duur van de overmachtssituatie zowel het recht om het leveren/ uitvoeren van de opdracht op te schorten, als het recht om de opdracht met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden, in beide gevallen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten van de opdrachtgever, van welke aard dan ook.
 5. Indien SSIXX bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst van opdracht.
 6. SSIXX zal de opdrachtgever direct op de hoogte brengen van een situatie van overmacht, zoals vermeld in dit artikel

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Elke aansprakelijkheid van SSIXX, waaronder begrepen die voor zaakschade, letselschade, andere directe schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, tenzij er dienaangaande aantoonbaar sprake is van een toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van SSIXX. De aansprakelijkheid van SSIXX voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 2. Indien de rechter mocht oordelen dat SSIXX geen beroep op lid 1 toekomt en toch aansprakelijk is voor directe schade, dan is de vergoedingsplicht van SSIXX te allen tijde beperkt tot het bedrag vermeld op de factuur, exclusief omzetbelasting, van het product(en) of de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is SSIXX nimmer aansprakelijk.
 4. Indien het een aansprakelijkheid betreft die gekoppeld is aan een garantietermijn zoals bepaald in afdeling B van deze algemene voorwaarden, dan is de aansprakelijkheid van SSIXX beperkt tot nakoming van de in artikel 17 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
 5. SSIXX is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever of van derden die in opdracht van of namens de opdrachtgever handelen, verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. SSIXX is tevens niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door ongeoorloofd gebruik van het (gehuurde) product(en) door de opdrachtgever en/of de door haar ingeschakelde derden, noch voor het buitensporig blootstellen, aan hitte, droogte, vocht of andere invloeden die leiden tot schade of kwaliteitsvermindering.
 7. SSIXX is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interesse die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht zoals beschreven in artikel 11 van deze voorwaarden.
 8. SSIXX heeft te allen tijde het recht om de door de opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
 9. De opdrachtgever is ertoe gehouden om SSIXX te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van SSIXX in deze algemene voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is Deze plicht tot vrijwaring en schadeloosstelling geldt ook voor claims van (eventueel regres nemende of verhaal zoekende) verzekeraars van de opdrachtgever.
 10. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, een opdracht en/of overige overeenkomst(en) niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van SSIXX (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij vrijwaart SSIXX ter zake. Dit laat onverlet, dat SSIXX eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding en beëindiging. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze algemene voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.
 11. De opdrachtgever is ertoe gehouden om tijdig een toereikende aansprakelijkheidsverzekering te sluiten, waarvan hij op eerste verzoek een afschrift aan SSIXX dient te
 12. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door SSIXX ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

Artikel 13. (Intellectuele) eigendomsrechten

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de tekeningen, de teksten, data(bestanden), formats, logo’s, merken, overig beeld- en/of geluidsmateriaal, het (gehuurde) product(en) en elk ander materiaal, daaronder begrepen maar niet uitsluitend; het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan, waar de opdrachtgever toegang toe krijgt in het kader van de offerte, de opdracht of overige overeenkomst, met uitzondering van materiaal van de opdrachtgever, berusten uitsluitend bij SSIXX of haar licentiegevers. Dit geldt ook voor eventueel specifiek op verzoek en/of op kosten van de opdrachtgever gemaakte aanpassingen, aanvullingen of werken. Aan de opdrachtgever wordt met betrekking tot voornoemd materiaal alleen een tijdelijk, persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verschaft, voor zover en zolang dit nodig is voor het uitvoeren van de tussen SSIXX en de opdrachtgever overeengekomen opdracht met betrekking tot een door SSIXX geleverde dienst of product(en).
 2. Voor zover als gevolg van de uitvoering van de opdracht sprake zou zijn van enig object van auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, wordt het volledige intellectueel eigendomsrecht op en belang in door de opdrachtgever overgedragen aan SSIXX, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door SSIXX reeds bij voorbaat door SSIXX wordt aanvaard. Indien overdracht niet mogelijk is, verleent de opdrachtgever SSIXX een exclusieve eeuwigdurende licentie van voornoemde rechten en (toekomstige) exploitatiewijzen. SSIXX zal naar eigen inzicht bepalen op welke wijze en in welke mate zij van voornoemde licentie gebruik zal maken.
 3. Indien en in zoverre op de geleverde product(en) en/of diensten reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten van de opdrachtgever rusten, zal de opdrachtgever SSIXX hierbij een kosteloze eeuwigdurende licentie verlenen aangaande deze rechten. De opdrachtgever staat ervoor in dat voorgenoemde (gehuurde) product(en), goederen en/of diensten, alsmede enige andere door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, en vrijwaart SIXX volledig van aanspraken van derden in dit verband.
 4. Voor zover terzake van de in de lid 2 en lid 3 van dit artikel bedoelde overdracht of licentiering nog de nadere medewerking van de opdrachtgever, c.q. nadere formaliteiten nodig zijn, verleent de opdrachtgever een onherroepelijke volmacht aan SSIXX om uit naam van de opdrachtgever eventuele akten te laten passeren die noodzakelijk zijn voor de overdracht of licentiering, waaronder maar niet beperkt tot het opmaken van een exclusieve licentie-akte, en zal de opdrachtgever haar medewerking verlenen.
 5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SSIXX is het de opdrachtgever niet toegestaan een product(en), of enig ander materiaal van SSIXX geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen. Tevens is het opdrachtgever niet toegestaan een ontwerp (design), dat door SSIXX is gemaakt als opdracht of als onderdeel van een offerte, zonder nadrukkelijke toestemming zelf of door derden te laten uitvoeren.
 6. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim door enkele overtreding of niet-nakoming van het bepaalde in dit artikel en zal aan SSIXX een direct opeisbare boete van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) per overtreding verbeuren, alsmede een bedrag van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van SSIXX een schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 14. Geheimhouding en privacy

 1. Partijen zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten, leveranciers en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking
 2. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot gegevens betreffende ondernemingen waaraan partijen gelieerd zijn en/of die met partijen samenwerken.
 3. Partijen zullen vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens waarover zij in het kader van een opdracht zal komen te beschikken. Verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 15. Gebruik materialen voor marketingdoeleinden

 1. SSIXX is gerechtig beeldmateriaal te maken op locatie van de door SSIXX opgeleverde opdracht en/ of hiervoor een derde in te schakelen.
 2. De opdrachtgever stelt per evenement een 10-tal, door SSIXX aan te wijzen foto’s ter
 3. De opdrachtgever garandeert dat SSIXX die foto’s mag gebruiken en vrijwaart SSIXX voor alle claims van derden gebaseerd op schending van enig auteursrecht, enig ander intellectueel eigendomsrecht of aanverwant recht.
 4. Tenzij anders overeengekomen is SSIXX gerechtigd om de bedrijfsnaam en/of het logo van de opdrachtgever, alsmede indien van toepassing de naam en/of het logo van het evenement waaraan SSIXX heeft gewerkt, te plaatsen op haar site en deze in film, woord en geschrift te gebruiken voor marketing- en acquisitiedoeleinden.

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en/of overeenkomsten met SSIXX en alle door SSIXX uitgevoerde diensten, en/ of enig andere werkzaamheden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit de in lid 1 genoemde offertes, aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, diensten of werkzaamheden zullen, nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten, in eerste instantie bij uitsluiting ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland.
 3. Daar waar de bestaande Nederlandse regelgeving ten aanzien van de door SSIXX te verrichten werkzaamheden onduidelijk is, zal de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) toegepast worden of als richtsnoer


AFDELING B.
AANVULLENDE VOORWAARDEN VERKOOP PRODUCT(EN)

 

Artikel 17. Toepasselijkheid afdeling B

 1. In aanvulling op afdeling A van deze algemene voorwaarden, zijn de bepalingen in deze afdeling B van toepassing op een opdracht waarbij sprake is van verkoop en het leveren van een product(en) door SSIXX aan de opdrachtgever.
 2. In geval van strijdigheid van enige bepaling in deze afdeling met overige bepalingen in deze algemene voorwaarden prevaleren eerstgenoemde bepalingen.

Artikel 17.1 Herroeping

  1. Voor een opdracht gericht op de verkoop van product(en) door SSIXX aan de opdrachtgever is het herroepingsrecht uitgesloten voor de opdrachtgever zijnde een bedrijf.
  2. Voor een opdracht gericht op de verkoop van product(en) door SSIXX aan de opdrachtgever zijnde een consument (Artikel 7:5 BW) is het herroepingsrecht wegens maatwerk Indien en zover herroeping van toepassing mocht zijn, zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product(en) en de verpakking. De opdrachtgever zal het product(en) slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product(en) vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het product(en) waarop het herroepingsrecht berust zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 17.2 Levering en/ of montage

  1. Het tijdstip van het leveren/ uitvoeren van de opdracht wordt direct, na bevestiging van de opdracht door SSIXX, tussen partijen overeengekomen.
  2. De opdrachtgever is bij het leveren/ uitvoeren van de opdracht gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige uitvoering/ levering door SSIXX mogelijk te maken, in ieder geval dient de opdrachtgever:
  3. Zorg te dragen voor tijdige informatieverstrekking;
  4. Zorg te dragen dat SSIXX de werkzaamheden voor het leveren/ uitvoeren van de opdracht ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat SSIXX bij de uitvoering van deze werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen;
  5. Onverwijld antwoord te geven op de door SSIXX gestelde vragen;
  6. Tijdige betaling van de facturen en het nakomen van uw betalingsverplichtingen.
  7. Indien de opdrachtgever niet aan de in lid 2 omschreven verplichtingen of de elders genoemde verplichtingen in deze algemene voorwaarden voldoet, is SSIXX bevoegd en gerechtigd de nakoming van de opdracht onverwijld, zonder nadere ingebrekestelling, op te schorten en te staken, dan wel de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te annuleren of te wijzigen. SSIXX kan dan nimmer gehouden zijn tot het betalen van enige vorm van schadevergoeding aan opdrachtgever. In het geval van een ontbinding, annulering of wijziging van de opdracht dient de opdrachtgever jegens SSIXX verplicht overeenkomstig artikel 6.3 van de algemene voorwaarden af te rekenen met SSIXX. De opdrachtgever is bovendien, indien en zover van toepassing, tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van een gehele of gedeeltelijke ontbinding, annulering of wijziging op grond van dit artikel; de opdrachtgever vrijwaart SSIXX ter zake.
  8. Indien het product(en) in een door opdrachtgever aan te wijzen ruimte dienen te worden gemonteerd, is opdrachtgever gehouden SSIXX in de gelegenheid te stellen voormelde ruimte in te meten. Indien SSIXX daartoe door opdrachtgever niet in de gelegenheid wordt gesteld, komt het risico van eventuele maatafwijkingen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  9. Indien het leveren/ uitvoeren q. de montage niet op de aangeven datum en tijdstip plaatsvindt, kan SSIXX niet voor enige schade worden aangesproken, ook niet voor eventueel door opdrachtgever opgenomen vrije dag(en). SSIXX is gehouden zichzelf tot het uiterste in te spannen om het leveren/ uitvoeren c.q. de montage op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip te realiseren.
  10. De door SSIXX opgegeven oplevertijd en/of uitvoeringsperiode van de opdracht wordt slechts bij benadering vastgesteld en kan nimmer worden beschouwd als een fatale termijn.
  11. Indien er sprake is van andere omstandigheden dan die bij SSIXX bekend was, toen partijen de opdracht sloten en de oplevertijd en/of leveringsperiode vaststelde, of dat er sprake is van meerwerk, is SSIXX bevoegd en gerechtigd de opgegeven oplevertijd en/of leveringsperiode te verlengen met de termijn die benodigd is om de opdracht onder deze omstandigheden te kunnen uitvoeren. In het geval de benodigde werkzaamheden niet (meer) in de planning kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning van SSIXX dit weer toelaat.
  12. Bij het leveren van een product(en) en/ of materialen ten behoeve van de montage van een product(en) waarbij SSIXX de installatie/ montage niet verzorgd, is de opdrachtgever verplicht het product(en) onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Na de goedkeuring van het product(en) kan de opdrachtgever zich nadien niet beroepen op enig visuele afwijkingen van het opgeleverde. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte, enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een product(en) buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit het werk worden genomen.
  13. Ingeval van eventuele specifieke wensen die opdrachtgever heeft inzake het vervoer of het lossen komen partijen overeen dat deze slechts worden uitgevoerd indien opdrachtgever verklaard hiervoor alle meerkosten daarvan te zullen dragen.
  14. Het leveren/ uitvoeren van de opdracht buiten werktijd kan alleen plaatsvinden na goedkeuring van SSIXX.
  15. Opdrachtgever is verplicht enige omstandigheid waardoor het leveren/ uitvoeren van de opdracht geen voortgang zal kunnen vinden tenminste acht (8) werkdagen van tevoren bij SSIXX melden. Kosten die als gevolg van niet tijdige melding zullen ontstaan zullen door SSIXX aan de opdrachtgever worden doorberekend.
  16. SSIXX is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade indien er vertraging is opgelopen, dan wel dat opdrachtgever eigen handelen, doen of nalaten vertraging heeft veroorzaakt, tenzij SSIXX aantoonbaar blaam, opzet, grove schuld of nalatigheid verweten kan worden.
  17. In geval van overschrijding van de levertijd van het product(en) heeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht en/of de op de opdrachtgever rustende verplichtingen te ontbinden of niet na te komen of op te schorten.
  18. Tenzij anders is overeengekomen, zijn montage, inbedrijfstelling en het voorbereidend werk, voor rekening van de opdrachtgever.
  19. Indien de montage, opstelling of inbedrijfstelling van een product(en) door SSIXX zal geschieden, gebeurt dit onder de volgende voorwaarden:
   1. De leiding van het leveren/ uitvoeren van de opdracht berust bij SSIXX;
   2. De ruimte waarin het leveren/ uitvoeren van de opdracht plaats moet vinden, mag door aard en gesteldheid geen hinderlijke invloed op het leveren/ uitvoeren van de opdracht hebben;
   3. In de ruimte waarin het product(en) gemonteerd dienen te worden dient tijdens en na de montage een dermate vochtgehalte aanwezig te zijn dat het product(en) ten gevolge van dit gehalte geen nadelige gevolgen zullen ondervinden bij gebreke waarvan de schade nimmer op SSIXX kan worden verhaald;
   4. Eventueel benodigde fundering dient bij de komst van SSIXX gereed te zijn en in een zodanige staat te zijn, dat de door SSIXX te leveren product(en) de vereiste belasting kan dragen;
   5. Hulpkrachten, hulpmaterialen en hulpwerktuigen dienen in voldoende mate – dit ter beoordeling van SSIXX – door opdrachtgever aan SSIXX ter beschikking gesteld te worden;
   6. Tenzij anders is overeengekomen, dienen bijkomende werkzaamheden zoals hak- en breekwerk, stukadoor-, graafwerk of voorbereidend leidingwerk (ten behoeve van onder andere gas-, water- en elektratoevoer) door opdrachtgever te worden verricht en zullen nimmer voor rekening of risico van SSIXX kunnen komen;
   7. SSIXX moet regelmatig met het leveren/ uitvoeren van de opdracht kunnen voortgaan, indien dit niet het geval is zijn de daaruit voorvloeiende meerkosten voor rekening van de opdrachtgever;
   8. SSIXX is gehouden de opdrachtgever zoveel mogelijk gewenste informatie te verstrekken, de opdrachtgever wordt dan ook geacht bij het vertrek van SSIXX geheel op de hoogte te zijn van de werking en eigenschappen van de geleverde goederen;
   9. Indien naderhand plinten zullen moeten gemonteerd in verband met nog aan te brengen vloeren, is de opdrachtgever gehouden de kosten hiervan te betalen.

Artikel 17.3 Eigendomsvoorbehoud, pandrecht en retentierecht product(en)

  1. SSIXX blijft eigenaar van het door SSIXX geleverde product(en), zolang de opdrachtgever niet of niet volledig heeft voldaan aan al de op opdrachtgever, uit hoofde van de opdracht rustende verplichtingen, in het bijzonder aan de betalingsverplichtingen, zulks met inbegrip van rente en kosten. Dit artikel sluit ten aanzien van de uitleg van het eigendomsvoorbehoud (zoveel als mogelijk) aan bij de hieraan verbonden wetsartikelen.
  2. In aanvulling op lid 1 zijn intellectuele eigendomsrechten uitgesloten van overdracht aan de opdrachtgever. Intellectuele eigendomsrechten van door SSIXX geleverde product(en) berusten te allen tijde bij SSIXX en/ of haar licentiehouder(s) en zijn de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 13 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
  3. Indien en zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de opdracht (nog) niet heeft voldaan, is het de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van SSIXX niet toegestaan het product(en) aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen. Bij overtreding van dit beding wordt het tarief terstond ten volle opeisbaar. Het product(en) die SSIXX levert en die worden verenigd met het pand van opdrachtgever gelden als hoofdzaak. Indien erin voorkomend gevallen niet kan worden uitgegaan van een eigendomsvoorbehoud komen partijen overeen dat SSIXX bij montage van de product(en), mede-eigenaar is geworden van de nieuw gevormde zaak.
  4. Het product(en) kan terstond door SSIXX worden teruggevorderd indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of indien SSIXX gegronde vrees heeft dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichting zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. In geval van terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die het product(en) bij terugname blijkt te hebben. SSIXX is bij terugname gerechtigd tot een ongehinderde toegang tot het product(en), waarbij de opdrachtgever nu reeds de verplichtingen op zich neemt door SSIXX alle medewerking te verlenen teneinde dit eigendomsvoorbehoud ongehinderd en volledig te kunnen uitoefenen.
  5. Voor het geval SSIXX de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten willen uitoefenen, geeft de opdrachtgever aan SSIXX en de aan te wijzen derden bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming en medewerking om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van SSIXX zich bevinden en deze terug te nemen, een en ander op straffe van verbeurde van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van €750,00 euro (zegge: zevenhonderdvijftig euro) exclusief btw, per dag dat de opdrachtgever hiermede in gebreke blijft.
  6. Indien SSIXX een pandrecht wenst te vestigen op het product(en) die onder eigendomsvoorbehoud worden geleverd, zal de opdrachtgever hiertoe te allen tijde medewerking verlenen en overeenkomstig een door SSIXX aangeboden overeenkomst van pandrecht ondertekenen, waarna SSIXX deze ter registratie zullen aanbieden bij de Belastingdienst.
  7. Totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de opdracht volledig is nagekomen, in het bijzonder tot voldoening van kosten, rente en alle openstaande facturen daaronder begrepen, is SSIXX gerechtigd retentierecht uit te oefenen en het product(en) en derhalve ook de nieuwgevormde zaken onder SSIXX te houden.
  8. Het recht van retentie heeft SSIXX ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren dan wel dreigt te komen of wanneer de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd.
  9. De opdrachtgever is verplicht en gehouden SSIXX terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden (vestigen) op het product(en) en/of nieuwgevormde zaken die SSIXX onder zich houdt.

Artikel 17.4 Garantie

  1. SSIXX garandeert de opdrachtgever nakoming van de verplichtingen volgens de wettelijke normen met inachtneming van deze onderhavige algemene voorwaarden, met dien verstande dat SSIXX niet voor meer instaat dan aan de opdrachtgever en SSIXX door zijn (toe-)leverancier is gegarandeerd, mits en voor zover de opdrachtgever met succes een beroep kan doen op deze garantiebepaling, waartoe SSIXX zich zal inspannen.
  2. In geval van onvolkomenheden of in geval van een tekortkoming in het leveren/ uitvoeren van de opdracht is het recht van de opdrachtgever beperkt tot het door SSIXX kosteloos laten herstellen van het geleverde product(en) en/ of diensten. Dit geldt echter uitsluitend voor zover het betrokken product(en) en/ of diensten zijn aangewend voor het doel waarvoor ze zijn bestemd onder normaal te achten omstandigheden c.q. de betrokken diensten zijn verricht onder normaal te achten omstandigheden, één en ander overeenkomstig eventuele door SSIXX verstrekte voorschriften en/of aanwijzingen.
  3. SSIXX is ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd zelf de keuze te maken hoe SSIXX zijn garantieverplichtingen wenst in te vullen. Dit kan zijn door het verhelpen (repareren of opnieuw leveren) van het onderdeel met het ontstane gebrek wat voor garantie in aanmerking komt of de opdrachtgever een vervangende schadevergoeding te betalen.
  4. Garantie is alleen van kracht jegens de contractuele wederpartij, maar is met uitdrukkelijke toestemming van SSIXX overdraagbaar.
  5. De garantie zoals beschreven in dit artikel vervalt indien de opdrachtgever het geleverde onoordeelkundig gebruikt, dan wel zonder voorafgaande toestemming van SSIXX zelf repareert of door derden laat repareren. Dit geldt ook voor wanneer de opdrachtgever derden werkzaamheden heeft laten verrichten met betrekking tot aspecten, waarvoor de opdrachtgever zich in eerste instantie tot SSIXX had dienen te richten. Tenzij SSIXX hierover met de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijke afspraken heeft gemaakt of de opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verleend.
  6. Garantiewerkzaamheden geschieden tijdens kantooruren van SSIXX. Indien uitvoering aan de garantie wordt gegeven op het adres van de opdrachtgever, kunnen reiskosten in rekening worden gebracht, mits anders overeengekomen.
  7. Het beweerdelijk niet nakomen van de (garantie)verplichtingen van SSIXX ontslaat de opdrachtgever niet van het nakomen van de op de opdrachtgever rustende verplichtingen die die voortvloeien uit enige gesloten Opdracht/ overeenkomst met SSIXX.

Artikel 17.5 Reclames

  1. Het door SSIXX te leveren product(en) voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
  2. De opdrachtgever dient binnen acht (8) dagen, na de levering/ ontvangst/ montage van het product(en) en/of geleverde diensten, SSIXX schriftelijk in kennis te stellen van gebreke waar de reclame betrekking op heeft. De opdrachtgever dient SSIXX een nauwkeurige opgave van de feiten te geven waarop de reclame betrekking heeft.
  3. Indien de opdrachtgever niet binnen bekwame tijd SSIXX in kennis heeft gesteld van gebreke die de opdrachtgever, nadat de opdrachtgever dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op het recht op het leveren door SSIXX van datgeen waar de opdracht aan dient te beantwoordt. Blijkt echter aan het product(en) een eigenschap te ontbreken die deze volgens SSIXX bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die de opdrachtgever kende of behoorde te kennen, doch die de opdrachtgever niet heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen veertien (14) dagen na de ontdekking geschieden. Bij zichtbare gebreken dient de kennisgeving binnen zeven (7) dagen te geschieden.
  4. In geval van een consumentenkoop (Artikel 7:5 BW) moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van acht (8) werkdagen na de ontdekking tijdig is. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat SSIXX in staat is adequaat te reageren.
  5. Op technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen kunnen, overeenkomstig dit artikel geen reclames worden gebaseerd.
  6. De opdrachtgever dient SSIXX in de gelegenheid te stellen een klacht, dus het opgeleverde product(en) in ongewijzigde hoedanigheid te (doen) onderzoeken. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan zijde van SSIXX daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever SSIXX niet in staat stelt tot het uitvoeren van de controle, vervalt het recht van de opdrachtgever op reclame en daarmee ook alle mogelijke op SSIXX rustende verplichtingen tot nakoming of schadevergoeding.
  7. Tijdig reclameren schort betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.
  8. SSIXX is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de opdrachtgever op het ogenblik van indienen van de reclame aan al zijn lopende verplichtingen jegens SSIXX, die voortkomen uit de tussen partijen afgesloten opdracht heeft voldaan.
  9. De opdrachtgever is niet gerechtigd de opdracht te ontbinden, uit te stellen, dan wel geheel of gedeeltelijk op te schorten. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en van de het bestelde product(en) en hetgeen waartoe opdrachtgever SSIXX de opdracht gegeven heeft.
  10. Indien vaststaat dat het product(en) gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal SSIXX de opdrachtgever binnen redelijke termijn na kennisgeving door van het gebrek door de opdrachtgever schriftelijk informeren over de door SSIXX geboden oplossing. Het is aan SSIXX de keuze te maken of het gebrek wordt vervangen of herstelt of dat SSIXX overgaan tot het crediteren van de aankoopsom van het gebrekkig product(en), wat volgens de wet ziet op het uitkeren van een vervangende vergoeding. Indien SSIXX ervoor kiest over te gaan tot herstellen van het gebrek heeft de opdrachtgever geen recht de vervanging of het herstel door SSIXX te weigeren. De opdrachtgever kan ook aan SSIXX verder geen andere vormen van schadevergoeding vorderen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om het (te) vervangen product(en) aan SSIXX te retourneren en de eigendom daarover aan SSIXX over te dragen, tenzij partijen anders overeenkomen.
  11. Indien de opdrachtgever het bepaalde in dit artikel niet in acht heeft genomen, dan geldt dat SSIXX de geleverde prestaties en product(en) deugdelijk hebben geleverd.
  12. Het recht van reclame van de opdrachtgever vervalt echter indien het product(en) geheel of gedeeltelijk is verwerkt, tenzij dit logisch uit de opdracht voortvloeide. De bewijslast dat het geleverde product(en) niet aan de overeengekomen opdracht voldoet en dat het product(en) waarop de reclame betrekking heeft hetzelfde is als die door SSIXX is geleverd, rust op de opdrachtgever.
  13. Rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat het opgeleverde product(en) niet aan de opdracht beantwoordt, verjaart door verloop van drie (3) maanden na de in overeenstemming met de in het tweede lid gedane kennisgeving. Echter behoudt de opdrachtgever de bevoegdheid om aan een vordering tot betaling van het tarief het recht op vermindering daarvan of op schadevergoeding tegen te werpen. Opdrachtgever kan reclames met alle middelen rechtens worden bewezen, binnen redelijke termijn, doch in ieder geval binnen 3 maanden na levering van het product(en) goederen.

Artikel 18. Slotbepalingen

 1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de tussen partijen overeengekomen voorwaarden in de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven.
 2. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen
 3. Deze voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op SSIXX.com en worden op verzoek gratis toegezonden. Van toepassing is steeds de meest recente versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.
Back To Top